Sumplin käyttöehdot käyttäjäyrityksille

Käyttöehdot Työntekijälle

Sumplin käyttöehdot käyttäjäyrityksille

Sumpli (”Sumpli” tai ”Palvelu”) on Sumpli Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoama palvelu, jonka kautta yrityksillä on mahdollisuus saada Palvelua käyttäviä työnhakijoita, vuokratyöntekijöitä ja yrittäjiä (”Käyttäjät”) yrityksensä käyttöön väliaikaiseen työvoimantarpeeseen tai rekrytointitarkoituksiin. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelua käyttävän yrityksen (”Käyttäjäyritys”) välillä.

Rekisteröityminen Palveluun

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjäyrityksen edustaja vakuuttaa, että Käyttäjäyritys on tutustunut näihin käyttöehtoihin, hyväksynyt ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjäyrityksen edustaja vakuuttaa, että hänellä on oikeus hyväksyä ne ja sitoutua niihin Käyttäjäyrityksen puolesta. Jos Käyttäjäyritys ei hyväksy näitä käyttöehtoja, se ei voi rekisteröityä Palveluun eikä käyttää Palvelua.

Käyttäjäyrityksen rekisteröityessä Palveluun ja hyväksyessä Palvelun käyttöehdot Palveluntarjoajan ja Käyttäjäyrityksen välille syntyy työvoiman vuokrausta koskeva puitesopimus, jonka perusteella Käyttäjäyritys voi ilmoittaa Palvelussa vapaana olevista tehtävistään ja tilata Palvelun kautta vuokratyöntekijöitä tilapäisiin työtehtäviin.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjäyritykselle luodaan Palveluun käyttäjätili, jota Käyttäjäyritys voi käyttää yrityskohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjäyritys hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä Käyttäjäyritykseen Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa ja että myös Palvelun Käyttäjät, joiden työvoimaa Palveluntarjoaja tarjoaa Käyttäjäyritykselle, voivat olla yhteydessä Käyttäjäyritykseen tehtäväänsä liittyvissä asioissa.

Palvelun kuvaus ja toimintamalli

Sumpli yhdistää työvoimansa ja työpanoksensa tarjoavan Käyttäjän sekä tilapäistä tai kokoaikaista työvoimaa etsivän Käyttäjäyrityksen helpolla ja joustavalla tavalla.

Kun Käyttäjäyritys rekisteröityy Palveluun, Käyttäjäyrityksen ja Palveluntarjoajan välille syntyy työvoiman vuokrausta koskeva puitesopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että Käyttäjäyrityksellä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarjota Palvelun kautta tehtäviä Käyttäjille. Palveluntarjoaja tai Käyttäjät eivät vastaavasti ole velvollisia tarjoamaan työvoimaa Käyttäjille. Jos Käyttäjäyritys löytää Palvelusta ilmoittamaansa tehtävään sopivan Käyttäjän, joka sitoutuu ottamaan tehtävän vastaan, on Käyttäjäyritys kuitenkin velvollinen tilaamaan Käyttäjältä työpanoksen tehtävän suorittamiseen näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjäyritys ymmärtää, että Palvelun luonteen vuoksi työvoiman tarjonta Palvelussa voi vaihdella huomattavasti eikä sopivaa työvoimaa ole välttämättä tarjolla lainkaan. Käyttäjäyrityksellä ei kuitenkaan vastaavasti ole velvollisuutta tarjota tehtäviä Palvelun Käyttäjille tai tilata työvoimaa Palvelun kautta.

Käyttäjäyrityksen oikeudet ja velvollisuudet

Rekisteröidyttyään Palveluun ja hyväksyttyään nämä käyttöehdot Käyttäjäyrityksellä on oikeus käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjäyrityksen käyttäjätunnus ja salasana ovat yrityskohtaisia ja niitä saavat käyttää vain Käyttäjäyrityksen lailliset edustajat. Käyttäjäyritys sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei käyttäjätunnus tai salasana päädy ulkopuolisten tietoon sekä ottamaan välittömästi yhteyttä Palveluntarjoajaan kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen, jos käyttäjätunnus tai salasana päätyvät ulkopuolisen tietoon tai Käyttäjäyrityksen käyttäjätiliä käytetään luvattomasti. Käyttäjäyritys on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä.

Käyttäjäyritys vastaa rekisteröitymisen ja Palvelun käytön yhteydessä antamistaan tiedoista sekä niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Jos Käyttäjäyritys havaitsee puutteita tai virheitä antamissaan tiedoissa, on Käyttäjäyrityksellä velvollisuus ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle ja korjata puutteelliset tai virheelliset tiedot. Käyttäjäyritys vastaa siitä, että sillä on oikeus Palveluun käytön yhteydessä antamiensa tietojen ja materiaalien (esim. tekstit, kuvat ja videot) luovuttamiseen ja käyttöön Palvelun edellyttämällä tavalla.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa eikä varmistaa Käyttäjäyrityksen tai Käyttäjien Palvelun käytön yhteydessä antamia tietoja tai niiden oikeellisuutta, eikä Palveluntarjoaja siten vastaa myöskään Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjäyrityksen palveluun lisäämien tietojen säilyttämisestä. Palvelua ei tule käyttää tietojen säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

Käyttäjäyritys sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Käyttäjäyritys sitoutuu olemaan välittämättä Palveluun viruksia tai muita haittaohjelmia ja olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla.

Käyttäjäyritys on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki kulut ja vahingot, mukaan lukien kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista aiheutuvat kulut ja vahingot, jotka aiheutuvat Käyttäjäyrityksen näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

Tehtävästä ilmoittaminen, työvoiman tilaaminen ja tehtävän suorittaminen

Käyttäjäyritys vakuuttaa, että ilmoittaessaan Palvelussa vapaana olevista tehtävistään se antaa ilmoituksessa kaikki tarvittavat tiedot tehtävän edellyttämistä soveltuvuusvaatimuksista, kuten hygienia- tai alkoholipassista tai muusta tehtävän edellyttämästä kokemuksesta tai pätevyydestä. Käyttäjäyrityksen on myös ilmoitettava Palvelussa ilmoittamaansa tehtävään tai työympäristöön liittyvistä muista erityispiirteistä, kuten siitä, jos tehtävä ei jostakin syystä sovi liikuntarajoitteisille.

Käyttäjäyrityksellä on velvollisuus tarkastaa Käyttäjän antamat tiedot ennen kuin Käyttäjä ryhtyy suorittamaan työtehtävää. Käyttäjäyrityksellä on esimerkiksi velvollisuus tarkastaa tiedot Käyttäjällä voimassaolevista hygienia- ja/tai alkoholipassista, jos tehtävä sellaista edellyttää. Käyttäjäyritys voi sopia tehtävän suorittamista koskevista yksityiskohdista tehtävän vastaanottaneen Käyttäjän kanssa.

Jos Käyttäjä on estynyt (esimerkiksi sairastumisen takia) suorittamaan Palvelun kautta sovitun tehtävän, Käyttäjän tulee ilmoittaa esteestä välittömästi Käyttäjäyritykselle. Jos sovittu tehtävä jää muusta Käyttäjäyritykseen liittymättömästä syystä suorittamatta, Käyttäjäyritystä ei veloiteta kyseisestä tilauksesta. Jos tehtävän suorittaminen keskeytyy Käyttäjäyritykseen liittymättömästä syystä, Käyttäjä veloittaa tehtävästä vain siltä osin kuin tehtävää on sen ehditty suorittaa sen keskeytyessä.

Käyttäjäyrityksellä ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta Palveluntarjoajalta tai Käyttäjältä, jos Palvelun kautta sovittu tehtävä jää osittain tai kokonaan suorittamatta.

Käyttäjä on työ- (henkilötunnus) tai toimeksiantosuhteessa (y-tunnus) Käyttäjäyritykseen vastaanottamansa tehtävän suorittamisen ajan. Käyttäjän työsopimuslakiin perustuva salassapitovelvollisuus työnantajansa liike- ja ammattisalaisuuksista ulottuu myös Käyttäjäyrityksen liike- ja ammattisalaisuuksiin ja jatkuu myös tehtävän päättymisen jälkeen.

Käyttäjä suorittaa Palvelun kautta sovitun tehtävän Käyttäjäyrityksen ilmoittamassa työn suorittamispaikassa ja Käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. Käyttäjän tulee tehtävää suorittaessaan muun muassa:
noudattaa Käyttäjäyrityksen edustajan antamia ohjeita;
noudattaa tehtävän suorittamispaikassa voimassa olevia turvallisuus- ja muita määräyksiä;
noudattaa tehtävän ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehtia käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta;
ilmoittaa Käyttäjäyritykselle ja Palveluntarjoajalle tehtävän suorittamispaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa; ja
noudattaa voimassa olevaa lakia ja viranomaismääräyksiä.

Käyttäjäyritys sitoutuu vakuuttamaan sen toimipaikassa tai muussa sen osoittamassa työntekopaikassa työskentelevät työntekijät, mukaan lukien Käyttäjät, jotka suorittavat Palvelun kautta sovittua tehtävää.

Jos Käyttäjäyrityksen Palvelussa tarjoaman tehtävän suorittanut Käyttäjä ilmoittaa Palveluntarjoajalle yhdenvertaista kohtelua tai työturvallisuutta koskevasta laiminlyönnistä tai puutteesta Käyttäjäyrityksessä, on Käyttäjäyrityksellä velvollisuus osallistua asian selvittämiseen kaikin Palveluntarjoajan edellyttämin tavoin.

Käyttäjäyrityksen arviointi

Käyttäjäyritys ymmärtää ja hyväksyy, että Käyttäjät voivat antaa Palvelussa palautetta ja arvioita Käyttäjäyrityksestä, jonka Palvelussa tarjoamia tehtäviä Käyttäjät ovat suorittaneet. Nämä tiedot voivat olla Palveluntarjoajan ja Käyttäjien nähtävillä, ja Palveluntarjoaja ja Käyttäjät voivat käyttää näitä tietoja arvioidakseen Käyttäjäyrityksen sopivuutta ja kiinnostavuutta Käyttäjien näkökulmasta.

Käyttäjäyrityksellä on vastaavasti mahdollisuus antaa Palvelussa palautetta ja arvioita tehtävän suorittaneen Käyttäjän työsuorituksesta.

Palvelun käyttöön liittyvät maksut ja laskutus

Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Palvelun käyttämiseksi tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, ylläpitämisestä sekä niiden tietoturvasta vastaa kuitenkin Käyttäjäyritys yksin.

Palveluntarjoaja veloittaa Käyttäjäyritykseltä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen käyttömaksun. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun käyttäminen edellyttää tiettyjen Käyttäjäyrityksen edustajien henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Lisää tietoa Palvelun yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä on Palvelun tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen alihankkijoille. Käyttäjäyritys ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Käyttäjäyritys säilyttää kuitenkin oikeuden hyödyntää omia tietojaan ja materiaalejaan, joita Käyttäjäyritys on tallentanut Palveluun.

Palveluntarjoaja tuottaa ja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden seurauksista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjäyrityksen rekisteröitymistä Palveluun sekä rajoittaa Palvelua tai keskeyttää se taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen, yhteysongelmien tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon tai epäillyn väärinkäytön johdosta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus milloin tahansa estää Käyttäjäyrityksen pääsy Palveluun tilapäisesti tai pysyvästi, jos Käyttäjäyritys käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoaja ei anna mitään (suoria tai epäsuoria) takuita tai vakuutuksia koskien Palvelua, sen käyttöä tai Palvelun käytöllä mahdollisesti saavutettavia tuloksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää näihin käyttöehtoihin perustuva puitesopimus kokonaan tai osittain esimerkiksi Palvelun myymisen tai muun yritysjärjestelyn johdosta.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä johtuvasta välillisestä kustannuksesta tai vahingosta. Palveluntarjoajan vastuu Käyttäjäyritystä kohtaan rajoittuu aina enintään Palvelun kautta sovitusta yksittäisestä tehtävästä sovittuun korvaukseen.

Käyttöehtojen muuttaminen ja Palvelun irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa Palvelun sisältöä, hintoja ja ehtoja, antaa määräyksiä Palvelun käytöstä sekä harkintansa mukaan rajoittaa Palvelun käyttöä tai saatavuutta. Jos Palveluntarjoaja tekee Käyttäjäyrityksen kannalta olennaisia muutoksia Palvelun sisältöön, hintoihin tai ehtoihin, Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjäyritykselle muutoksista Palvelussa. Jos Käyttäjäyritys tällaisen ilmoituksen jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä, Käyttäjäyrityksen katsotaan hyväksyneen ilmoitetut muutokset. Jos Käyttäjäyritys ei hyväksy muutoksia tai määräyksiä, Käyttäjäyrityksen tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö ja ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen tai Palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla.

Käyttäjäyrityksellä on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä sähköpostitse kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen tai Palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä Käyttäjäyritykselle Palvelun kautta ja/tai Käyttäjäyrityksen Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Osapuolten välinen puitesopimus ja Käyttäjäyrityksen oikeus käyttää Palvelua päättyvät automaattisesti samalla, kun Palvelu päättyy. Jos Käyttäjäyritys on Palvelussa sopinut tehtävästä, jota ei ole vielä suoritettu loppuun, osapuolten sopimusvelvoitteet lakkaavat vasta, kun tehtävä on suoritettu loppuun ja sitä koskevat korvaukset on suoritettu Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajalla on päättymisen jälkeen kohtuullinen aika poistaa Käyttäjäyrityksen käyttäjätili ja muut tiedot siltä osin kuin Palveluntarjoajalla ei ole perusteltua syytä tai velvollisuutta säilyttää tietoja.

Täydentävät sopimusehdot

Näiden käyttöehtojen puitteissa mahdollisesti tapahtuvaan henkilöstönvuokraukseen Palveluntarjoajan ja Käyttäjäyrityksen välillä sovelletaan täydentävästi Henkilöstöpalveluyritysten liiton julkaisemia Henkilöstövuokrauksen yleisiä sopimusehtoja (HPL YSE 2015). Ehdot on luettavissa täällä. Jos HPL YSE 2015 -ehtojen ja näiden käyttöehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Näitä käyttöehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Palveluun tai näihin käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä Käyttäjäyritys voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Sumpli Oy, Pursimiehenkatu 26-30B, 00150 Helsinki.

Käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 22.1.2018