Käyttöehdot työntekijälle

Käyttöehdot Yrityksille

Sumpli (”Sumpli” tai ”Palvelu”) on Sumpli Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoama palvelu, jonka kautta yksityishenkilöillä on mahdollisuus tarjota työvoimaansa ja vapaana olevaa työpanostaan Palvelua käyttävien yritysten (”Käyttäjäyritykset”) tilapäiseen työvoimantarpeeseen. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelua käyttävän yksityishenkilön tai yrityksen (”Käyttäjä”) välillä.

Rekisteröityminen Palveluun

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja, hän ei voi rekisteröityä Palveluun eikä käyttää Palvelua.

Palvelun käyttäminen edellyttää, että Käyttäjä on täysi-ikäinen.

Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun ja hyväksyessä Palvelun käyttöehdot Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy puitesopimus, jonka perusteella Käyttäjä voi ottaa vastaan Palvelussa tarjolla olevia tehtäviä ilman jokaisesta tehtävästä erikseen neuvoteltavaa työsopimusta. Puitesopimus mahdollistaa joustavan järjestelyn, jossa työsopimus ja työsuhde syntyy nopeasti ennalta sovituin ehdoin kunkin tehtävän ajaksi erikseen.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjälle luodaan Palveluun henkilökohtainen käyttäjätili, jota Käyttäjä voi käyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi olla yhteydessä Käyttäjään Palvelun käyttöön liittyvissä asioissa ja että Käyttäjäyritys, jonka tehtävään Käyttäjä hakee tai ottaa vastaan, voi olla yhteydessä Käyttäjään tehtävään liittyvissä asioissa.

Palvelun kuvaus ja toimintamalli

Sumpli yhdistää työvoimansa ja työpanoksensa tarjoavan Käyttäjän sekä tilapäistä tai kokoaikaista työvoimaa etsivän Käyttäjäyrityksen helpolla ja joustavalla tavalla.

Kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille syntyy puitesopimus vuokratyöskentelystä. Tämä tarkoittaa sitä, että Käyttäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta ottaa vastaan Palvelussa ilmoitettuja tehtäviä. Palveluntarjoaja tai Käyttäjäyritys eivät vastaavasti ole velvollisia tarjoamaan työtehtäviä Käyttäjille. Jos Käyttäjä löytää Palvelusta sopivan tehtävän ja ottaa sen vastaan, on Käyttäjä kuitenkin velvollinen suorittamaan tehtävän näiden käyttöehtojen mukaisesti Palveluntarjoajan vuokratyöntekijänä.

Palvelun kautta vastaanotetun tehtävän ajan Käyttäjä on siis työsuhteessa Käyttäjäyritykseen (tai jos erikseen ilmoitettu, Palveluntarjoajaan) ja tämä vastaa Käyttäjän palkanmaksusta ja muista työnantajavelvoitteista kunkin Palvelun kautta vastaanotetun tehtävän osalta. Tehtävän suorittamisen jälkeen tehtävää koskeva määräaikainen työsuhde päättyy.

Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun luonteen vuoksi tehtävien tarjonta Palvelussa voi vaihdella huomattavasti eikä sopivia tehtäviä ole välttämättä tarjolla lainkaan. Käyttäjällä ei kuitenkaan vastaavasti ole velvollisuutta tarjota työpanostaan Käyttäjäyritysten käyttöön tai ottaa vastaan tehtäviä Palvelun kautta.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Rekisteröidyttyään Palveluun ja hyväksyttyään nämä käyttöehdot Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan siitä, ettei käyttäjätunnus tai salasana päädy ulkopuolisten tietoon sekä ottamaan välittömästi yhteyttä Palveluntarjoajaan kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen, jos käyttäjätunnus tai salasana päätyvät ulkopuolisen tietoon tai Käyttäjän käyttäjätiliä käytetään luvattomasti. Käyttäjä on vastuussa kaikesta hänen käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä.

Käyttäjä vastaa rekisteröitymisen ja Palvelun käytön yhteydessä antamistaan tiedoista sekä niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Jos Käyttäjä havaitsee puutteita tai virheitä antamissaan tiedoissa, on Käyttäjällä velvollisuus ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle ja korjata puutteelliset tai virheelliset tiedot. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus Palveluun käytön yhteydessä antamiensa tietojen ja materiaalien (esim. tekstit, kuvat ja videot) luovuttamiseen ja käyttöön Palvelun edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarkastaa eikä varmistaa Käyttäjän tai Käyttäjäyrityksen Palvelun käytön yhteydessä antamia tietoja tai niiden oikeellisuutta, eikä Palveluntarjoaja siten vastaa myöskään Käyttäjäyritysten Palvelussa ilmoittamista tiedoista tai niiden oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien palveluun lisäämien tietojen säilyttämisestä. Palvelua ei tule käyttää tietojen säilyttämiseen tai varmuuskopiointiin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä Palveluun viruksia tai muita haittaohjelmia ja olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle kaikki kulut ja vahingot, mukaan lukien kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista aiheutuvat kulut ja vahingot, jotka aiheutuvat Käyttäjän näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

Tehtävien vastaanottaminen ja suorittaminen

Käyttäjä vakuuttaa täyttävänsä Palvelussa hakemiensa ja vastaanottamiensa tehtävien edellyttämät soveltuvuusvaatimukset hakiessaan ja vastaanottaessaan niitä. Lisäksi Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole antanut kolmansille osapuolille sellaisia sitoumuksia (esim. kilpailukieltosopimus), jotka voisivat estää Käyttäjää Käyttämästä Palvelua tai suorittamasta Palvelun kautta hakemaansa tai vastaanottamaansa tehtävää. Jos Käyttäjällä on terveydellinen tai muu syy, joka saattaa estää suoriutumisen tehtävästä tai aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Käyttäjälle tai muille, Käyttäjä ei saa hakea tai ottaa kyseistä tehtävää vastaan.

Käyttäjäyritysten Palvelussa tarjoamat tehtävät saattavat edellyttää erityistä kokemusta tai pätevyyttä, kuten tiettyä tutkintoa taikka hygienia- tai alkoholipassia. Tällaisissa tilanteissa Käyttäjän on viimeistään ottaessaan vastaan tehtävää vahvistettava ja tarvittaessa todennettava, että Käyttäjä täyttää tehtävän edellyttämät erityisvaatimukset.

Tehtävän vastaanottanut Käyttäjä voi sopia tehtävän suorittamista koskevista yksityiskohdista tehtävän tarjonneen Käyttäjäyrityksen kanssa. Jos Käyttäjälle tulee pakottava este (esimerkiksi sairastumisen takia) suorittaa jo vastaanottamansa tehtävä, Käyttäjän tulee ilmoittaa esteestä välittömästi sähköpostitse tai muulla Palvelussa ohjeistetulla tavalla Palveluntarjoajalle sekä toimia tämän antamien lisäohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä on työsuhteessa Palveluntarjoajaan vastaanottamansa tehtävän suorittamisen ajan. Käyttäjän työsopimuslakiin perustuva salassapitovelvollisuus työnantajansa liike- ja ammattisalaisuuksista ulottuu myös Käyttäjäyrityksen liike- ja ammattisalaisuuksiin ja jatkuu myös tehtävän päättymisen jälkeen.

Käyttäjä suorittaa vastaanottamansa tehtävän Käyttäjäyrityksen ilmoittamassa työn suorittamispaikassa ja Käyttäjäyrityksen johdon ja valvonnan alaisena. Käyttäjän tulee tehtävää suorittaessaan muun muassa:
noudattaa Käyttäjäyrityksen edustajan antamia ohjeita;
noudattaa tehtävän suorittamispaikassa voimassa olevia turvallisuus- ja muita määräyksiä;
noudattaa tehtävän ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehtia käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta;
ilmoittaa Käyttäjäyritykselle ja Palveluntarjoajalle tehtävän suorittamispaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa; ja
noudattaa voimassa olevaa lakia ja viranomaismääräyksiä.

Käyttäjän työsuorituksen arviointi

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Käyttäjäyritykset voivat Palvelussa antaa palautetta ja arvioita tehtävän suorittaneen Käyttäjän työsuorituksesta. Nämä tiedot voivat olla Palveluntarjoajan ja Käyttäjäyritysten nähtävillä, ja Palveluntarjoaja ja Käyttäjäyritykset voivat käyttää näitä tietoja arvioidakseen Käyttäjän soveltuvuutta Käyttäjäyritysten tarjoamiin tehtäviin.

Käyttäjällä on vastaavasti mahdollisuus antaa Palvelussa palautetta ja arvioita Käyttäjäyrityksestä, jonka tehtäviä Käyttäjä on Palvelun kautta ottanut vastaan ja suorittanut.

Työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus ja muut ehdot

Kun Käyttäjä ottaa vastaan Käyttäjäyrityksen Palvelussa tarjoaman tehtävän, Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välille syntyy tehtävän suorittamisen ajaksi määräaikainen työsuhde, johon sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kulloinkin voimassaolevaa työehtosopimusta. Työntekijälle maksettavaan korvaukseen sisällytetään lomakorvaus. Kutakin tehtävää koskevan työsuhteen muut ehdot määräytyvät Käyttäjäyrityksen Palvelussa julkaiseman ilmoituksen mukaan.

Palvelun käyttöön liittyvät maksut

Palvelun käyttäminen on Käyttäjille maksutonta. Palvelun käyttämiseksi tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, ylläpitämisestä sekä niiden tietoturvasta vastaa kuitenkin Käyttäjä yksin.

Henkilötietojen käsittely

Palvelun käyttäminen edellyttää tiettyjen Käyttäjän henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Lisää tietoa Palvelun yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä on Palvelun tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki oikeudet Palveluun kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen alihankkijoille. Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa Palvelua tai sen osaa. Käyttäjä säilyttää kuitenkin oikeuden hyödyntää omia tietojaan ja materiaalejaan, joita Käyttäjä on tallentanut Palveluun.

Palveluntarjoaja tuottaa ja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä Palvelun käytön tai käyttämättömyyden seurauksista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröitymistä Palveluun sekä rajoittaa Palvelua tai keskeyttää se taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen, yhteysongelmien tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon tai epäillyn väärinkäytön johdosta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus milloin tahansa estää Käyttäjän pääsy Palveluun tilapäisesti tai pysyvästi, jos Käyttäjä käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoaja ei anna mitään (suoria tai epäsuoria) takuita tai vakuutuksia koskien Palvelua, sen käyttöä tai Palvelun käytöllä mahdollisesti saavutettavia tuloksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää näihin käyttöehtoihin perustuva puitesopimus kokonaan tai osittain esimerkiksi Palvelun myymisen tai muun yritysjärjestelyn johdosta.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun käyttämisestä johtuvasta välillisestä kustannuksesta tai vahingosta. Palveluntarjoajan vastuu Käyttäjää kohtaan rajoittuu aina enintään Palvelun kautta vastaanotetusta yksittäisestä tehtävästä sovittuun korvaukseen.

Näillä käyttöehdoilla ei voida rajoittaa Käyttäjälle pakottavan lainsäädännön perusteella kuuluvia oikeuksia tai Palveluntarjoajalle pakottavan lainsäädännön mukaan kuuluvia velvollisuuksia.

Käyttöehtojen muuttaminen ja Palvelun irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa Palvelun sisältöä, hintoja ja ehtoja, antaa määräyksiä Palvelun käytöstä sekä harkintansa mukaan rajoittaa Palvelun käyttöä tai saatavuutta. Jos Palveluntarjoaja tekee Käyttäjän kannalta olennaisia muutoksia Palvelun sisältöön, hintoihin tai ehtoihin, Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle muutoksista Palvelussa. Jos Käyttäjä tällaisen ilmoituksen jälkeen jatkaa Palvelun käyttöä, Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ilmoitetut muutokset. Jos Käyttäjä ei hyväksy muutoksia tai määräyksiä, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö ja ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen tai Palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla.

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä sähköpostitse kohdassa [Yhteystiedot] ilmoitettuun osoitteeseen tai Palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Palvelu päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä Käyttäjälle Palvelun kautta ja/tai Käyttäjän Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Osapuolten välinen puitesopimus ja Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua päättyvät automaattisesti samalla, kun Palvelu päättyy. Jos Käyttäjä on Palvelussa ottanut vastaan tehtävän, jota ei ole vielä suoritettu loppuun, osapuolten sopimusvelvoitteet lakkaavat vasta, kun tehtävä on suoritettu loppuun ja sitä koskeva korvaus on suoritettu.

Palveluntarjoajalla on päättymisen jälkeen kohtuullinen aika poistaa Käyttäjän käyttäjätili ja muut tiedot siltä osin kuin Palveluntarjoajalla ei ole perusteltua syytä tai velvollisuutta säilyttää tietoja.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Näitä käyttöehtoja koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Palveluun tai näihin käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä Käyttäjä voi olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tai postitse osoitteeseen Sumpli Oy, Pursimiehenkatu 26-30B, 00150 Helsinki.

Käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 22.2.2019